Tfome Clone Information

TFome Information for pUT1617

TFome Name pUT1617
Template
Genbank Insert ID HQ858854
Protein Name OsbHLH26
Species Rice
TF Family bHLH
Gene ID LOC_Os02g02480
transcript
Vector pENTR/SD/D-TOPO
Note
Request Information: Deposited to ABRC
5' Primer Name: 3' Primer Name: R229DN
5' Primer Tm (º C): 64.1 3' Primer Tm (º C): 62.1
5' Primer Sequence: caccatggacggaggcggagac 3' Primer Sequence: agcatttggtggccaaagctttggatc
PCR Condition: Step 1, 98C 30 sec melt, 1 cycle; Step 2, 98C 10 s
Nucleotide Sequence: AuGGACGGAGGCGGAGACCCCGuuGACGAGuuCCuCAuCGGCGGCGGCGGCGAGGACGGCGACCuCGGCGuCuuCuGCGACGGuGuGCCGACGCuGCCCuGCGAuGGAGGACuuGGGAuuGAuGAuGuCAGuGGAGAuACuuGuuGCCuuGACCAAuCuGuuuuAGGGAAAAGAGGuAGAGAuGAAuCAuCAuCAuCuGGuCCAAAGuCCAAAGCuuGCCGuGAGAAAAuuCGGAGGGAuAGACuGAAuGACAGGuuCCuuGAGuuAuCuuCCGuuAuCAAuCCuGACAAGCAAGCuAAGuuGGAuAAAGCAAAuAuCuuGAGuGAuGCAGCuCGuCuGuuGGCAGAACuCAGAGGCGAGGCAGAAAAGCuuAAAGAAuCuAAuGAGAAGCuACGAGAAACAAuCAAGGACCuuAAGGuGGAGAAGAAuGAACuCCGuGAuGAGAAAGuuACuCuGAAGGCAGAGAAGGAGAGGCuGGAACAGCAAGuuAAAGCAuuGAGuGuuGCuCCuACAGGAuuuGuuCCuCAuCuCCCuCAuCCAGCuGCAuuCCAuCCCGCuGCAuuCCCuCCAuuuAuACCACCuuAuCAAGCuCuGGGCAACAAAAAuGCuCCuACGCCCGCAGCAuuCCAAGGGAuGGCAAuGuGGCAGuGGuuGCCuCCAACuGCuGuGGACACAACuCAAGAuCCAAAGCuuuGGCCACCAAAuGCu
TFome clones do not contain stop codon at 3'end.
translation: MDGGGDPVDEFLIGGGGEDGDLGVFCDGVPTLPCDGGLGIDDVSGDTCCLDQSVLGKRGRDESSSSGPKSKACREKIRRDRLNDRFLELSSVINPDKQAKLDKANILSDAARLLAELRGEAEKLKESNEKLRETIKDLKVEKNELRDEKVTLKAEKERLEQQVKALSVAPTGFVPHLPHPAAFHPAAFPPFIPPYQALGNKNAPTPAAFQGMAMWQWLPPTAVDTTQDPKLWPPNA