Tfome Clone Information

TFome Information for pUT1674

TFome Name pUT1674
Template
Genbank Insert ID HQ858865
Protein Name OsbHLH116
Species Rice
TF Family bHLH
Gene ID LOC_Os08g38210
transcript
Vector pENTR/SD/D-TOPO
Note
Request Information: Deposited to ABRC
5' Primer Name: 3' Primer Name: R223DN
5' Primer Tm (º C): 59.7 3' Primer Tm (º C): 61.4
5' Primer Sequence: caccatgggactgcaagggaataag 3' Primer Sequence: gctgttatctgatttgtgtcgctttgaggc
PCR Condition: Step 1, 98C 30 sec melt, 1 cycle; Step 2, 98C 10 s
Nucleotide Sequence: AuGGGACuGCAAGGGAAuAAGGCGACGCACGACuuCCuCuCGCuGuACGCCGCCGCCGCCACCGCCACGGACuACuCGCCGCuCCCGCGCCACCCGGACuCCAAGCCCuCGGCGCCGGCGCCGCCGCCCGCuCAAGAuuuCuuCCuCAAGACACACGACuuCCuGCCGCAGGuAGAGAAGAGAGCCGACCAGACACCACCGCCGCCGCCGCCGCCGCCGCCCCACGCCGCGGuCACCGCCGAGAAGCAGCuGCuCCACCAGCACGCGuuGGCCGCCGCCGGCGCGuuCACCAuCAACCACGCCGuGGCCGCGGCCGCCACCGCCGuCAAGCAGGAGCCGCCCuuCGCGCCGuGGuGCCAGCCCGuCGCCGCCGuAGAuCCCCGAGGuCACCAGuGGuCGCuCCCCuuCGCCGCGCGCGCCGuCGCCGuCGCCuCCuCCAGGCCGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCCACCGCCGCCGGAGAGGAAGGGuGGCGGuGGAuuCAuGGACGCCGGCuCCAGAuCCAGuGGCGGCGCGGGCuuCGACGACGACGACGGCCAuGCCGCGCGCCGCGAGGuCuCCuCCuCGCuGAAAGAGCuCACGGuCAGGGuGGAAGGGAAAGGuGGGAGCuGCAGCGGCAGCGCuGGCACGGAuCAGAuGCCGAACACGCCGCGCuCGAAGCACuCCGCCACCGAGCAGCGCAGGCGCAGCAAAAuCAACGACAGAuuuCAACuuCuuAGAGACuuAuuGCCuCAuAAuGAuCAAAAGAGAGACAAAGCAuCAuuuCuCuuAGAGGuuAuuGAAuACAuACGGuuuuuACAAGAGAAAGuACAAAAGuAuGAGGuuuCAuACCCGGAGuGGAACCAAGAAAAuGCAAAGGuuGuGCCAuGGACAAACAuCuAuuuCCGuuCuuCCuGGAAAAAuGCGCAGAACAAAGGCCAAGuuCCuGCAGAuCAuuCACCuGACCCuCCAGAACuuCuGAAAAAuGGuuCCCCCuAuAuGuuCCCuuuuACAGGGAACuCuGAuAAuAACAAuGCAGuuGAAACuGCAGCuGCuuCAGGuGCACAGGAuCAGGCAGAAACuGAuCCAAuGAGuCGuGuGuCuuACAGAuCAGuGGACACuCCCAGuCCCAAuAAuGuuGCAGACAAAGuuACAuCuCAGCCACACGCuCAACuGGuGAGACCAuCACCuGCAGAGAAuCACACAGuAAACuGCGACAAGuuAAAuAAuuCuGACCuuGCCAuCGAuGAGGGAACAAuCAGuCuAuCAAGCCAAuAuuCCCAAGAGuuGCuuAACAAGuuGAAuCAuGCCCuGGAAAACuCGGGuAuAGAuuuGuCCCAAGCCAGCAuCuCCGuGCAAAuAAAuCuuGGCAAGAGGGCuAuGAAGAGAuCuACuCCuGCuGCAACCuCCACuuCuAAGGAGCuCACuGAuCCGGCAuCuAAuAGuCAAGCAAuGGGCCGuCAGCuuAGGuuGGGuGAuGGCGCuGAAGAACAuCGACAAGCCuCAAAGCGACACAAAuCAGAuAACAGC
TFome clones do not contain stop codon at 3'end.
translation: MGLQGNKATHDFLSLYAAAATATDYSPLPRHPDSKPSAPAPPPAQDFFLKTHDFLPQVEKRADQTPPPPPPPPPHAAVTAEKQLLHQHALAAAGAFTINHAVAAAATAVKQEPPFAPWCQPVAAVDPRGHQWSLPFAARAVAVASSRPQQQQQQPPPPERKGGGGFMDAGSRSSGGAGFDDDDGHAARREVSSSLKELTVRVEGKGGSCSGSAGTDQMPNTPRSKHSATEQRRRSKINDRFQLLRDLLPHNDQKRDKASFLLEVIEYIRFLQEKVQKYEVSYPEWNQENAKVVPWTNIYFRSSWKNAQNKGQVPADHSPDPPELLKNGSPYMFPFTGNSDNNNAVETAAASGAQDQAETDPMSRVSYRSVDTPSPNNVADKVTSQPHAQLVRPSPAENHTVNCDKLNNSDLAIDEGTISLSSQYSQELLNKLNHALENSGIDLSQASISVQINLGKRAMKRSTPAATSTSKELTDPASNSQAMGRQLRLGDGAEEHRQASKRHKSDNS