Tfome Clone Information

TFome Information for pUT1748

TFome Name pUT1748
Template
Genbank Insert ID HQ858872
Protein Name OsbHLH97
Species Rice
TF Family bHLH
Gene ID LOC_Os06g16400
transcript
Vector pENTR/SD/D-TOPO
Note
Request Information: Deposited to ABRC
5' Primer Name: 3' Primer Name: R231DN
5' Primer Tm (º C): 60.0 3' Primer Tm (º C): 58.0
5' Primer Sequence: caccatgaatgagaaggacgccac 3' Primer Sequence: gggttgatcatttgatccatgatggtc
PCR Condition: Step 1, 98C 30 sec melt, 1 cycle; Step 2, 98C 10 s
Nucleotide Sequence: AuGAAuGAGAAGGACGCCACuGAuuuGGAGGAGAGGAGuGAGGCCAGuGAGCACGGCCAAGCuCuGAGuuuCCAuGGuGGuGCCAuGuuCuuGCAAGAGGCuCAGAuuGCuuCuCCuGCAGCuGCAAAuAAuGCAuuGACCuCCAuGGCGAAuCCuuuCCCuAuCCCuCCuGGGuuGuGGAAuCCACCuuCACACAACAuGGGuuuAGGCGAAACCAGuuuuuCAuCCuuGuuGGGGAuGCuGuCGGCCGGCGCGCCGCCACCGuuuGuGGCuACuCCCGGGuuuGuAGAuuCCACGGCGGGGuuuCCuuGCuACAAuGGAGGCAAuCuuGGAGCCAuGAuCAAuCACCCuuuCCCuGGuAuCCACCAGCCuuuGGGuGAuuuCCAAAACGGCGuCGAGCCAuGuAGGGAGAuuGAGGAuAuuGAGAuuGAAGGAuCCAAGAAuGuGuCACAAACuGGuGAGAAGCAGCAAGGGGAuGGuGAGACAACGCAuGCCGuCGAuuCCuCCuCCAAGGAGCuAAGCAuGCCAGGGCGCAAuGGuGGCGCuGGCCAuGAuGAGGGGACuAGGGuGuCuuGuuCCAAGAAGAGGAAAAGAuCAGGACAGGAuGGuGGGGuGAAGCAuGCAGAAGGuGGuGAGCAAuuAGCAACuGuCGGuuCAGCGCAGAAGAAuGAGGAuGAuGAAAAGGGuGAACCAGAGAGGuCuuCuGuGGCGuCCGGGAAAuCCAGuGGGAAGCAAAuAAAGGAuAAuGCAGGuuCACCAAAGGAAGACuAuAuACAuGuAAGAGCACGGCGCGGuCAGGCuACAAACAGCCAuAGuCuuGCCGAAAGGGuuAGGAGGGAGAAGAuCAGuGAAAGGAuGAAAuAuCuuCAGGAuCuuGuuCCuGGuuGuAGuAAAGuAACuGGuAAGGCuGuuAuGCuGGAuGAGAuAAuuAACuAuGuuCAAuCAuuACAGAGGCAGGuuGAGuuuuuGuCGAuGAAGCuAGCAAGuGuCAAuCCAACACuGGACuuCAACAuAGAACGCAuuuuAuCuAAAGAuAuuuuuCAAuGuCGAGGCACuACuGCAuCAuCuGCCuuuGGCuuCuuCCCAGACAuuGuuCAuCCCCGAuuACACCCACCAAAAuAuACACAAGuuGGGAuGCCCAGCAuuGuGAACCCCACuGAuGCAuuuGGAAGAGuAAuCCAuGCuCCAuuAGGAACuAACAGuGCAuuCAAAGAACCuAAACAuCAGAuGCCCAACAAuuuGAAuGGAGAGuuCCAGGACGuCAuuGAGAuGCCuuuuACuCAuGACCAuCAuGGAuCAAAuGAuCAACCC
TFome clones do not contain stop codon at 3'end.
translation: MNEKDATDLEERSEASEHGQALSFHGGAMFLQEAQIASPAAANNALTSMANPFPIPPGLWNPPSHNMGLGETSFSSLLGMLSAGAPPPFVATPGFVDSTAGFPCYNGGNLGAMINHPFPGIHQPLGDFQNGVEPCREIEDIEIEGSKNVSQTGEKQQGDGETTHAVDSSSKELSMPGRNGGAGHDEGTRVSCSKKRKRSGQDGGVKHAEGGEQLATVGSAQKNEDDEKGEPERSSVASGKSSGKQIKDNAGSPKEDYIHVRARRGQATNSHSLAERVRREKISERMKYLQDLVPGCSKVTGKAVMLDEIINYVQSLQRQVEFLSMKLASVNPTLDFNIERILSKDIFQCRGTTASSAFGFFPDIVHPRLHPPKYTQVGMPSIVNPTDAFGRVIHAPLGTNSAFKEPKHQMPNNLNGEFQDVIEMPFTHDHHGSNDQP